Om terapi

stol kopi

Å leve i vår tid betyr også å være utsatt for et stort press om å få til alt. Å
behandle seg selv med omsorg, å anerkjenne og respektere sine egne behov, kan være vanskelig. I terapirommet utforsker vi sammen hva som plager deg og hvor det butter. Mitt mål er ikke å lede deg et bestemt sted, men å være med og støtte slik at du selv kan finne ut hva du trenger å gjøre eller å endre.

Når vi opplever psykisk og emosjonell smerte, er den alltid eksistensiell i den forstand at den truer vår identitet, vår selvfølelse, vår opplevelse av mening og mestring og relasjonene vi har til de rundt oss, våre nære. Samtidig er psykisk smerte ofte et signal som har en meningsbærende funksjon. Om den blir møtt med varme og forståelse kan den få oss til å forholde oss til livet og oss selv på en bedre måte. Ved å sortere tanker og følelser, bli bedre kjent med deg selv, dine egne grenser og behov, kan du ta bedre valg i livet ditt. 

Målet med terapi er å hjelpe deg til å re-etablere kontakt med din indre autentiske visdom.

Gestaltterapi er en psykoterapi utviklet på 1950-tallet av Frits og Laura Perls og baserer seg på en eksistensiell fenomenologisk tilnærming til psykisk smerte. Den tar som utgangspunkt at alle menneskets tanker, følelser og adferd må sees i lys av dets erfaringer. Du kan lese mer om hvordan en gestaltterapeut jobber på siden til Norsk Gestaltterapeut Forening her, og mer om gestaltterapi her. En mer utdypende beskrivelse av teorigrunnlaget kan du lese på engelsk her: Introduksjon til Gestaltterapi av Gary Yontef

“I believe we are all fractionalized. We are divided. We are split up in many parts, and the beauty of working with a dream is that in a dream every part – not only every person, but every part is yourself.”

“Everything the person disowns can be recovered, and the means of this recovery is understanding, playing, becoming these disowned parts. And by letting him play and discover that he already has all this (which he thinks only others can give him) we increase his potential. (…) So what we are trying to do in therapy is step-by-step to re-own the disowned parts of the personality until he person becomes strong enough to facilitate his own growth…” (s 58)
Fritz Perls (1969) i Gestalt Therapy Verbatim

Vi har alle ulike aspekter eller sider i oss som aktualiseres i ulike situasjoner. Mange sider er vi fornøyde med, andre er vi ikke så glade i, mange vet vi om, andre er vi helt uoppmerksomme på – de er skygger i blindsonen vår. På et vis kan vi se på oss selv som et system som 
organiserer seg ulikt ettersom hvilket sosialt felt man er i. Mange av disse delene i oss, som vi kan kalle mønstre, er ofte rotfestet i oss på et dypt plan, enten som det vi kaller verdier, normer og vaner eller som væremåter og overbevisninger utenfor vår bevissthet. Når vi opplever at vi står fast, at livet ikke er slik vi ønsker eller at relasjonene våre skranter, spiller ofte slike underliggende «kreative tilpasninger» inn. Sagt på en annen måte: Måter å være på som en gang var hensiktsmessige for oss, skaper nå problemer for oss. Jeg har tatt flere kurs i traumebehandling og videreutdanner meg for tiden i Internal Family Systems som er en respektfull metode for å nærme seg dette.

Internal Family Systems (IFS) er utviklet av den amerikanske familieterapeuten Richard C. Schwartz, og er en virksom, evidensbasert psykoterapeutisk modell for å utvikle flere åpne, ikke-dømmende måter å nærme seg sine egne polariteter og sider på. Målet er å bidra til
mer balanse, glede og vekst, ved å undersøke hva som hindrer det, slik at du selv oftere kan gjenfinne det indre rommet i deg hvor du har ro, klarhet, medfølelse, nysgjerrighet, kreativitet, mot og selvtillit, samt en følelse av å være tilknyttet. Det innebærer å oppøve en empatisk
fenomenologisk tilnærming til alle de ulike delene eller sidene av deg.

Velkommen til en åpen, ikke-dømmende samtale hvor vi sammen ser på hvilke
utfordringer og muligheter du ønsker å utforske.

Del dette